Nowe badanie pokazuje, że powrót do zdrowia jest dobry dla Ciebie - i dla Twojej rodziny, przyjaciół, współpracowników, a nawet dla USA. To może brzmieć jak oczywistość. Ale ta "dobra" część nigdy nie została zmierzona, a jak się okazuje, liczby są zaskakujące. Według Faces and Voices of Recovery (FAVOR), grupy wsparcia, której raport "Life in Recovery" został dziś opublikowany, stanowią one również mocny argument przeciwko stygmatyzacji.

Nie brakuje badań nad tym, jak uzależnienie niszczy życie. Ale ci, którzy są zainteresowani tym, w jaki sposób odwyki restartują życie, znajdą niewiele materiałów do czytania. Ze względu na koncentrację służby zdrowia na przyczynach i kosztach zaburzeń związanych z używaniem substancji, w połączeniu z powszechną społeczną dezaprobatą dla osób uzależnionych, społeczność badawcza w dużej mierze zignorowała wiele historii sukcesu.

Inspirujące anegdoty o życiu po uzależnieniu są bardzo dobre, ale kiedy rzecznicy spotykają się z decydentami, potrzebują zimnych, twardych faktów. Sondaż FAVOR - pierwsze w historii zakrojone na szeroką skalę badanie na temat powrotu do zdrowia - to początek zbierania danych na temat dramatycznych korzyści w funkcjonowaniu życiowym, jakie osiągają osoby w trakcie leczenia.

Jednak badacze zewnętrzni, chwaląc badanie jako pierwszy krok, kwestionują jego bezpośrednią wartość, ze względu na ograniczenia w sposobie, w jaki badanie zostało przeprowadzone. Wyniki prawie na pewno przedstawiają obraz, który jest bardziej różowy niż rzeczywistość, mówią. "Dane, które możemy wyciągnąć z tego badania mają skromną wartość", mówi Arun Singh, DO, szef oddziału stacjonarnego programu Addiction Recovery Services w Weill Cornell Medical Center. "Nie mogę naprawdę powiedzieć, jak to się odnosi do mojej wiedzy na temat odzyskiwania".

Oceńcie sami. Oto najważniejsze punkty ankiety:

- ·

Finanse: Problemy finansowe, takie jak zadłużenie i bankructwo, zostały zredukowane o połowę po wyzdrowieniu. Ponad 80% trzeźwych ludzi płaciło podatki, w porównaniu do nieco ponad połowy w aktywnym uzależnieniu. Dla porównania, tylko około 54% ogółu populacji płaciło podatki dochodowe. To prawda: Kiedy nadchodzi dzień podatkowy, cały kraj zachowuje się tak samo, jak osławiony aktywny nałogowiec.

Reklama sponsorowanaTen sponsor zapłacił za umieszczenie tej reklamy w tej sekcji. googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-937853169178233538-9'); });

- ·

Życie rodzinne: Uczestnictwo w zajęciach rodzinnych wzrosło o 50%, natomiast przemoc domowa spadła z ponad 40% do 10%. W populacji ogólnej przemoc domowa dotyka 25% kobiet i 7,6% mężczyzn.

- ·

Zdrowie: Dwie trzecie osób w aktywnym uzależnieniu miało nieleczone problemy ze zdrowiem psychicznym, ale liczby te zmniejszyły się ponad czterokrotnie wraz z powrotem do zdrowia. Wizyty na ostrym dyżurze zmniejszyły się dziesięciokrotnie. Jak można było przewidzieć, osoby po odwyku jadły zdrowiej, więcej ćwiczyły i regularnie poddawały się badaniom lekarskim. Podczas gdy 39% aktywnych uzależnionych nie posiadało ubezpieczenia zdrowotnego, tylko 20% osób po odwyku nie miało go - nieco więcej niż 15,7% Amerykanów nie posiadających ubezpieczenia.

- ·

Problemy prawne: Aresztowania spadły dziesięciokrotnie, czas spędzony w więzieniu siedmiokrotnie. Problemy związane z wykroczeniami i uszkodzeniem mienia znacznie się zmniejszyły. Tylko 5% osób, które wróciły do zdrowia, zostało aresztowanych - nieznacznie więcej niż 4,4% krajowego wskaźnika aresztowań.

Reklama sponsorowanaTen sponsor zapłacił za umieszczenie tej reklamy w tej sekcji. googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-937853169178233538-14'); });

- ·

Praca i szkoła: Połowa badanych została zwolniona z pracy w czasie, gdy była uzależniona. Jednak w przypadku osób, które wyszły z nałogu, zatrudnienie wzrosło o 50%, a liczba przypadków opuszczenia pracy lub złych ocen pracy spadła. Dwa razy więcej osób po odwyku założyło własne firmy i kontynuowało naukę. 87% z nich zgłosiło stałe zatrudnienie, co sprawia, że ich stopa bezrobocia jest około dwukrotnie wyższa niż ostatnia średnia krajowa wynosząca 7,6%.

- ·

Zaangażowanie obywatelskie: Głosowanie wśród osób po odwyku znacznie wzrosło, a wolontariat zwiększył się prawie trzykrotnie. 87% z nich oddało głos w wyborach, znacznie przekraczając wynik 53,6% Amerykanów, którzy wzięli udział w zeszłorocznych wyborach prezydenckich. Badanie wykazało, że 84% osób po odwyku angażuje się w wolontariat, co świadczy o tym, że poświęcają się oni znacznie bardziej niż większość Amerykanów, którzy angażują się w wolontariat na poziomie 26,8%.

Takich zmian można się spodziewać, ale ich kwantyfikacja pozwala uchwycić szczegóły przemian związanych z powrotem do zdrowia, mówi dyrektor wykonawczy FAVOR, Patricia Taylor.

Z 84% ludzi w odzysku wolontariatu, poświęcają znacznie więcej służby niż większość Amerykanów, którzy są wolontariuszami na poziomie 26,8%.

Naukowcy i klinicyści zgadzają się, że ankieta zaczyna wypełniać pustkę informacyjną. "Nie ma żadnych danych opisujących pozytywne zmiany, jakie zachodzą u osób w trakcie długotrwałego zdrowienia" - mówi Singh. Większość badań dotyczących powrotu do zdrowia jest ograniczona do małych populacji w określonych klinikach.

Jak mówi dr Warren Bickel, dyrektor Addiction Recovery Research Center w Virginia Tech Carilion Research Institute, badania na dużą skalę również pomagają wyjaśnić, co najlepiej sprawdza się w procesie zdrowienia. Takie szczegóły, jak zakres poprawy życia po kilku latach odwyku, mogą pomóc w ustaleniu, czy istnieje próg czasowy dla skutecznego odwyku. Bickel podaje przykład badań nad utratą wagi, które wykazały, że tylko osoby stosujące zarówno dietę, jak i ćwiczenia fizyczne odniosły jakiekolwiek korzyści. Podobnie, specyficzne efekty powrotu do zdrowia "są oczywiste dopiero z perspektywy czasu", mówi.

Według Bickela przeprowadzono tylko jedno inne badanie na dużą skalę dotyczące zdrowienia: badanie z 2004 r. z podobną liczbą uczestników (4 422 w porównaniu z 3 228 w badaniu FAVOR), które dotyczyło przede wszystkim stopnia, w jakim zdrowiejący alkoholicy przestali nadużywać alkoholu.

W przeciwieństwie do tego, badania FAVOR podają liczby dotyczące efektów "stylu życia". "Wyniki mogą dać nadzieję osobom zmagającym się z uzależnieniem i członkom rodzin, którzy uważają, że nigdy nie będzie lepiej" - mówi dr Alexandre B. Laudet, który kieruje Centrum Badań nad Uzależnieniami i Odwykiem w Narodowych Instytutach Rozwoju i Badań (NDRI), organizacji non-profit zajmującej się badaniami nad zdrowiem publicznym, która pomogła FAVOR w opracowaniu i przeprowadzeniu ankiety. (Badanie zostało sfinansowane z darowizn ponad 30 000 członków FAVOR).

Dane te mogą również pomóc w osiągnięciu wielkich celów ruchu na rzecz powrotu do zdrowia, w którym FAVOR odgrywa ważną rolę. Do jego priorytetów należą:

- ·

Walka ze stygmatyzacją: "Mam nadzieję, że te wyniki skłonią decydentów do traktowania tych, którzy wracają do zdrowia, nie jako ludzi z chmurami nad głową, ale jako osoby, które przyczyniają się do rozwoju, płacą podatki i głosują, i zasługują na taki sam szacunek, jak wszyscy chorzy" - mówi Laudet.

- ·

Ustawodawstwo: Skończyć z polityką mieszkaniową, zatrudnieniową i innymi politykami i przepisami, które dyskryminują osoby wracające do zdrowia.

- ·

Badania: Zainwestowanie większej ilości funduszy federalnych w badania dotyczące powrotu do zdrowia w Narodowych Instytutach Zdrowia i innych organizacjach badawczych.

- ·

Zasoby: Uwzględnienie kwestii związanych z powrotem do zdrowia w lokalnych, stanowych i krajowych agencjach zajmujących się uzależnieniami. Programy opieki zdrowotnej, takie jak Medicaid, powinny zapewniać dostęp i finansowanie leczenia odwykowego.

- ·

Świadomość: Rozpocznij publiczną kampanię uświadamiającą o korzyściach płynących z powrotu do zdrowia i o ludziach w nim żyjących.

Szczególnie przydatne są wyniki badań ekonomicznych. "Jedynym sposobem na przekonanie opinii publicznej i decydentów o wpływie odwyku jest pokazanie jego skutków dla portfela" - mówi Laudet. Powrót do zdrowia oszczędza narodowi pieniędzy na kosztownych wizytach na ostrym dyżurze i problemach prawnych związanych z uzależnieniem, jednocześnie przywracając uzależnionych do pracy i płacenia podatków.

Jednak liczne ograniczenia badania mogą ograniczyć jego skuteczność jako narzędzia orędownictwa. "Niekoniecznie wziąłbym te dane i pokazał kongresmenowi" - mówi Singh.

Największym problemem jest to, że badanie zostało przeprowadzone na grupie ludzi, którzy nie są reprezentatywni dla populacji odzyskiwaczy, mówi Singh. FAVOR rekrutował członków na swojej własnej stronie internetowej oraz poprzez zainteresowane organizacje i osoby prywatne. W większości byli to ludzie z wyższym wykształceniem, zatrudnieni i biali - wysoce uprzywilejowana grupa stosunkowo wolna od dyskryminacji związanej z brakiem uzależnienia. Taka uprzywilejowana populacja jest bardziej prawdopodobna, na przykład, aby mieć ponadprzeciętne wskaźniki płacenia podatków.

Oprócz błędu doboru próby, tylko osoby zaznajomione z FAVOR wypełniłyby ankietę, a ci respondenci otrzymali zachętę, aby to zrobić. Otrzymali oni 10% zniżki w sklepie internetowym FAVOR, który sprzedaje media związane z odzyskiem i materiały orędownicze. Fani FAVOR mogą być bardziej skłonni do zgadzania się z misją grupy, a zatem bardziej skłonni do podkreślania pozytywnych aspektów. (Aby pomóc w walce z uprzedzeniami w raportowaniu, FAVOR miesza pozytywne i negatywne elementy).

Badania nie śledziły losów osób, które przeszły drogę od uzależnienia do wyzdrowienia. Zamiast tego, dostarcza ono "migawek" różnych osób w jednym punkcie w czasie. Metoda ta, polegająca na porównywaniu ludzi, którzy byli uzależnieni lub rozpoczęli leczenie w różnych latach lub nawet dekadach, może również wypaczać wyniki, mówi Bickel. "Czy może być tak, że istnieją różnice pokoleniowe w procesie zdrowienia? "Czy odzyskiwanie w młodszej populacji jest inny jest warte pytania".

W badaniu nie udało się również zróżnicować odpowiedzi według substancji. Wszystkie te ograniczenia powinny sprawić, że klinicyści, jak również zwolennicy, nieco ostrożnie podchodzą do wyników badania, mówi Singh. Biorąc pod uwagę ograniczenia zasobów organizacji, badanie to było prawdopodobnie najlepszym, co mogli zrobić, dodaje.

Mimo to, chwali FAVOR za rozpoczęcie dialogu na temat badań nad powrotem do zdrowia i znaczenia prowadzenia większych i lepiej finansowanych badań. "To, co jest w tym dobre, to fakt, że wydaje się, iż docierają do nas sygnały wskazujące na korzyści płynące z powrotu do zdrowia" - mówi. "Jeśli przedstawisz te dane NIH i powiesz: 'Otrzymujemy sygnał', mogą oni sfinansować przyszłe, prospektywne badania".

Bickel zgadza się z tym. "Badanie 'migawkowe' to wartościowy początek. Zazwyczaj tak się takie rzeczy zaczynają" - mówi. Ośrodek Bickela planuje przeprowadzenie badania na około 3500 osobach, z coroczną obserwacją, na podstawie International Quit & Recovery Registry, który obejmuje wszystkie 50 stanów i 17 krajów.

Zwolennicy oczywiście popierają dalsze badania. "Potrzebujemy długoterminowych badań" - mówi Laudet. "Nie wiemy, ile naród oszczędza, gdy ludzie są w odzysku".